Balkanlarda Türk Kamu Diplomasisi ve Faaliyet Alanları Yüksek Lisans Tezi

ÖZET

BALKANLARDA TÜRK KAMU DİPLOMASİSİ VE FAALİYET ALANLARI
Erdem EREN
Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer ÇAHA
Ağustos-2018, 190 + xi

Bu çalışmada Balkanlarda Türk kamu diplomasisi ve faaliyet alanları konusu incelenmiştir. Araştırmada hem akademik eserlere hem de kurumların faaliyet raporlarına yönelik literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma genel olarak diplomasi ve kamu diplomasisi kavramları temelinde kamu diplomasisinin Türkiye’de kavramsal ve kurumsal gelişimi ile Balkanlardaki etkinliği üzerine inşa edilmiştir. Çalışmayla konuyla ilgili literatürdeki boşluğun doldurulması, Türk kamu diplomasinin genel yapısının analiz edilmesi ve Balkanlardaki Türk kamu diplomasisinin etkinliği resmedilerek gelecek perspektifine katkı sunulması amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmada; geleneksel diplomasi modern kamu diplomasisine nasıl bir dönüşüm sağlamıştır, Türk kamu diplomasisi kavramsal ve kurumsal olarak nasıl bir gelişim göstermiştir, Türk kamu diplomasisinin Balkanlardaki somut etkinliği nedir ve Türkiye’nin Balkanlardaki diğer aktörlere karşı oyun kurucu olması için kamu diplomasisinde yapması gerekenler nelerdir gibi sorulara cevaplar aranmıştır. Araştırma kapsamında; 2000’li yıllarla birlikte Türkiye’de kavramsal ve kurumsal olarak modern kamu diplomasisi anlayışla birçok kamu diplomasisi kuruluşunun oluşturulduğu ancak bu kurumların yapısal sorunları olduğu tespit edilmiştir. Bu kuruluşların görev alanlarının net çizilmemesinden ötürü hem faaliyetlerinde yeterli etkinliğin sağlanamadığı hem de koordinasyon sorunları bulunduğu saptanmıştır. Türk kamu diplomasisinin Balkanlarda daha etkin bir yaklaşım sergilemesi için akıllı güç ve bütüncül politika ekseninde yapısal sorunları ile politikalarında değişikliğe gitmesi ihtiyacı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Diplomasi, Kamu Diplomasisi, Modern Kamu Diplomasisi, Balkanlar, Türk Kamu Diplomasisi, Akıllı Güç, Bütüncül Politika.

 

ABSTRACT

TURKİSH PUBLIC DIPLOMACY IN THE BALKANS AND AREAS OF
ACTIVITY
Erdem EREN
Master, Political Science and International Relations
Thesis Advisor: Prof. Dr. Ömer ÇAHA
August-2018, 190 + xi

In this study, Turkish public diplomacy and its fields of activity in Balkan countries have been analyzed. As the search method, both academic works and activity reports of the public institutions have been reviewed. Given the debates on the concepts of diplomacy and public diplomacy, the study specifically stays on the conceptual and institutional development of public diplomacy in Turkey and its activities in the Balkans. The study aims at filling the gap in the related literature as well as at contributing to the future perspective of Turkey towards Balkans through portraying the effectiveness of the Turkish public diplomacy in the Balkans and by means of analyzing the general structure of the Turkish public diplomacy in that area. In order to achieve these goals the study has gone to answer such questions as “how the traditional diplomacy has evolved into the public diplomacy?”, “how Turkish public diplomacy has attained conceptual and theoretical development?”, “what is the visible effect of the Turkish public diplomacy in Balkans?” and “what Turkey needs to do towards diverse actors in Balkans in order to be an effective playmaker?” This investigation has found that a number of public diplomacy institutions had been generated in Turkey under the light of modern public diplomacy mentality in post 2000s, but these institutions have important structural problems. Since the frameworks of these institutions have not well been defined they are not effective enough in their activities in addition to the coordination problems that they have. In order for the Turkish public diplomacy to take more active position in Balkans, it seems necessary to change its policies and structure on the basis of “intelligent power” and “holistic policy”.

Keywords: Diplomacy, Public Diplomacy, Modern Public Diplomacy, The Balkans, Turkish Public Diplomacy, Intelligent Power, Holistic Policy.

 

Tarih: 2018.

Pdf: Erdem EREN Yüksek Lisans Tezi Balkanlarda Türk Kamu Diplomasisi ve Faaliyet Alanları

Batı Trakya Türklerinin Entegrasyonunu Engelleyen Yunan Politikaları Lisans Tezi

ÖZET

Yunanistan, 1830 yılında Osmanlı Devleti’nden ayrılıp bağımsız olmuştur. Yunan ulus devleti, Yunan milliyetçiliği ve din üzerine kurulmuştur. Bu değerler devlet politikalarını etkilemektedir. Devlet kurumları, bu değerlere göre hareket etmektedirler. Batı Trakya Müslüman ve Türk azınlığı 13.yüzyıldan beri bölgede yaşamaktadır. Batı Trakya’da 150.000 Türk yaşamaktadır.

Azınlık hakları ve statüsü 23 Temmuz 1923’de imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nda oluşturulmuştur. Ayrıca bu haklar ve statü uluslararası güvenceye alınmıştır. Bölgedeki azınlık Lozan Barış Antlaşması sonrasında önemli sorunlar yaşamaktadır. Başlıca sorunlar; “siyasal, dolaşım, yurttaşlık, müftülük, Türk adının kullanılması, eğitim, ekonomik, yargı, istimlak ve kamulaştırma, vakıflar” gibi haklar ve konularla ilgilidir.

Yunan Devleti bölge azınlığına yönelik haksız uygulamalar gerçekleştirmekte ve Lozan’ı ihlal etmektedir. Bunlar da Batı Trakya azınlığının entegrasyonunu engellemektedir.

Anahtar Kelimeler
Yunan milliyetçiliği, Batı Trakya, Batı Trakya Müslüman ve Türk Azınlığı, Azınlık hakları, Lozan Barış Antlaşması.

 

ABSTRACT

Greece has been independent since its separation from the Ottoman Empire in 1830. Greece nation state has been established on the bases of Greece nationalism and religion. These values have naturally affected governmental policies. Greece government still behaves under the light of these values. The Muslim and the Turkish minority of Western Thrace have lived since 13th century in the region and their current number is estimated to be about 150 thousands.

Minority’s rights and status have been defined and protected by the Lausanne Peace Treaty of 1923 under the supervision of the international organizations. However, the Turkish minorities have been committed to important troubles and treatments after the Lausanne by the Greece government. The problems Muslim minorities live there are seen in the area of politics, mobilization, citizenships, election of the Muftis, use of Turkish name, education, economic, judgment, expropriation and possessions. It is clearly seen that the Greece state has discriminated against the Turkish minority in many ways and thus has ignored the agreement of Lausanne. The discriminative politics against Turkish minority is unfortunately resulted with the fact that the minorities of the Western Thrace cannot integrate with the common Greek society.

Key Words
Greece Nationalism, Western Thrace, The Muslim and Turkish Minority of Western Thrace, Minority Rights, Lausanne Peace Treaty.

 

Tarih: 2014

Pdf: Erdem Eren – Lisans Tezi – Batı Trakya Türklerinin Entegrasyonunu Engelleyen Yunan Politikaları 2014-converted (1)