Yazılar

Sivil Toplumun Dış Politika İnşasındaki Rolü: Türk Kamu Diplomasisi Örneği

SİVİL TOPLUMUN DIŞ POLİTİKA İNŞASINDAKİ ROLÜ:
TÜRK KAMU DİPLOMASİSİ ÖRNEĞİ

The Role of the Civil Society in Building Foreign Policy:
The Example of Turkish Public Diplomacy

Erdem EREN

Özet

Uluslararası ilişkilerde küreselleşmenin etkisiyle devletler ve toplumlar arasındaki ilişkiler değişime uğramış, dış politikada geleneksel diplomasinin yanında yeni bir mekanizma olarak kamu diplomasisi ortaya çıkmıştır. Devletlerin başka devlet ve toplumlara yönelik yaptığı bu faaliyetlerde sivil toplum kuruluşları, baskı grupları, ekonomi ve medya kuruluşları ana aktörler olarak görev almaya başlamışlardır. Türkiye’de özellikle AK Parti hükumetleri döneminde dış politikada kamu diplomasisine ağırlık vermiş ve birçok kamu diplomasisi kuruluşu oluşturulmuştur. İnsani yardımlar, dış ekonomik ilişkiler, mimari ve kültürel faaliyetler, eğitim ve araştırma çalışmaları Türk kamu diplomasisinin ana çalışma sahaları durumundadır. Başta Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi coğrafyalarda etkin olan resmi Türk kamu diplomasisi kuruluşlarının yanında son yıllarda hükumet dışı organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları da kamu diplomasisinin sivil ayağında ve dış politikanın inşa ile uygulamasında önemli bir rol oynamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Sivil Toplum, Dış Politika, Türk Dış Politikası

 

Abstract

The relationship between states and societies has changed with the impact of globalization in international relations and public diplomacy has emerged as a new mechanism besides traditional diplomacy in foreign policy. Non-governmental organizations, pressure groups, economies and media organizations have started to act as main actors in the activities of the states towards other states and societies. During the AK Party governments in Turkey, especially in the foreign policy of public diplomacy has given weight and many public diplomacy organizations have been established. Humanitarian aid, foreign economic relations, architectural and cultural activities, education and research activities are the main works of Turkish public diplomacy. In recent years, nongovernmental organizations and civil society organizations have played an important role in the civilian stance of public diplomacy and in the construction and implementation of foreign policy, as well as official Turkish public diplomacy organizations active in geographical areas such as the Balkans, Middle East, Central Asia and North Africa.

Key Words: Public Diplomacy, Civil Society, Foreign Policy, Turkish Foreign Policy

 

Erişim: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/326422

Yayın Tarihi: Temmuz 2017

Pdf: Erdem Eren – Sivil Toplumun Dış Politika İnşasındaki Rolü Türk Kamu Diplomasisi Örneği