Yazılar

Medya Diplomasisi Aktörü Olarak TRT ve Balkanlardaki Örnek Faaliyetleri – TRT Akademi Dergisi

Medya Diplomasisi Aktörü Olarak TRT ve
Balkanlardaki Örnek Faaliyetleri

TRT as Media Diplomacy Actor and
Its Sample Activities in The Balkans

Öz
Geleneksel medya ile dijital medyanın gelişmesi küresel iletişimi de her geçen gün arttırmış;
medya, devletler ve toplumlar arasında etkili bir aktör hâline gelmiştir. Nitekim medya
aracılığıyla hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek, etkilemek, yönlendirmek,
propaganda faaliyetleri yürütmek, manipülasyon yapmak diplomaside uygulanan metotlar
olmuştur. Kamu diplomasisi kapsamında medya diplomasisi de giderek gelişmiş, Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumu (TRT) da Türkiye’nin küresel bir medya diplomasisi aktörü olarak rolünü
genişletmiştir. Bugün TRT alt yayın organlarıyla birçok coğrafya ve topluma yönelik farklı
dillerde uluslararası yayınlar yapmakta olup Balkanlar’a yönelik de bölge dillerinde yayınlar ve
organizasyonlar gerçekleştirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Medya Diplomasisi, Kamu Diplomasisi, Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumu, TRT, Balkanlar

 

Abstract
The development of traditional media and digital media has also increased global communication, and the media has become an effective actor among states and societies. As a matter of
fact, informing, influencing, directing, conducting propaganda activities, manipulating for both
national and international public through media are the methods which are implemented in
diplomacy. In scope of public diplomacy, media diplomacy has gradually developed; Turkish
Radio and Television Association (TRT) expanded its role as global media diplomacy actor of
Turkey. Today, TRT broadcasts internationally in different languages for many geography and
society with its sub-broadcasting organs and broadcasts and realizes organizations in the regional languages for The Balkans.
Keywords: Media Diplomacy, Public Diplomacy, Turkish Radio And Television Association, TRT,
The Balkans

 

Erişim: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/638706

Yayın Tarihi: Ocak 2019

Pdf: Medya Diplomasisi Akt__r__ Olarak TRT ve Balkanlardaki __rnek Faaliyetleri[#485165]-638706

Balkanlarda Türk Kamu Diplomasisi ve Faaliyet Alanları Yüksek Lisans Tezi

ÖZET

BALKANLARDA TÜRK KAMU DİPLOMASİSİ VE FAALİYET ALANLARI
Erdem EREN
Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer ÇAHA
Ağustos-2018, 190 + xi

Bu çalışmada Balkanlarda Türk kamu diplomasisi ve faaliyet alanları konusu incelenmiştir. Araştırmada hem akademik eserlere hem de kurumların faaliyet raporlarına yönelik literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma genel olarak diplomasi ve kamu diplomasisi kavramları temelinde kamu diplomasisinin Türkiye’de kavramsal ve kurumsal gelişimi ile Balkanlardaki etkinliği üzerine inşa edilmiştir. Çalışmayla konuyla ilgili literatürdeki boşluğun doldurulması, Türk kamu diplomasinin genel yapısının analiz edilmesi ve Balkanlardaki Türk kamu diplomasisinin etkinliği resmedilerek gelecek perspektifine katkı sunulması amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmada; geleneksel diplomasi modern kamu diplomasisine nasıl bir dönüşüm sağlamıştır, Türk kamu diplomasisi kavramsal ve kurumsal olarak nasıl bir gelişim göstermiştir, Türk kamu diplomasisinin Balkanlardaki somut etkinliği nedir ve Türkiye’nin Balkanlardaki diğer aktörlere karşı oyun kurucu olması için kamu diplomasisinde yapması gerekenler nelerdir gibi sorulara cevaplar aranmıştır. Araştırma kapsamında; 2000’li yıllarla birlikte Türkiye’de kavramsal ve kurumsal olarak modern kamu diplomasisi anlayışla birçok kamu diplomasisi kuruluşunun oluşturulduğu ancak bu kurumların yapısal sorunları olduğu tespit edilmiştir. Bu kuruluşların görev alanlarının net çizilmemesinden ötürü hem faaliyetlerinde yeterli etkinliğin sağlanamadığı hem de koordinasyon sorunları bulunduğu saptanmıştır. Türk kamu diplomasisinin Balkanlarda daha etkin bir yaklaşım sergilemesi için akıllı güç ve bütüncül politika ekseninde yapısal sorunları ile politikalarında değişikliğe gitmesi ihtiyacı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Diplomasi, Kamu Diplomasisi, Modern Kamu Diplomasisi, Balkanlar, Türk Kamu Diplomasisi, Akıllı Güç, Bütüncül Politika.

 

ABSTRACT

TURKİSH PUBLIC DIPLOMACY IN THE BALKANS AND AREAS OF
ACTIVITY
Erdem EREN
Master, Political Science and International Relations
Thesis Advisor: Prof. Dr. Ömer ÇAHA
August-2018, 190 + xi

In this study, Turkish public diplomacy and its fields of activity in Balkan countries have been analyzed. As the search method, both academic works and activity reports of the public institutions have been reviewed. Given the debates on the concepts of diplomacy and public diplomacy, the study specifically stays on the conceptual and institutional development of public diplomacy in Turkey and its activities in the Balkans. The study aims at filling the gap in the related literature as well as at contributing to the future perspective of Turkey towards Balkans through portraying the effectiveness of the Turkish public diplomacy in the Balkans and by means of analyzing the general structure of the Turkish public diplomacy in that area. In order to achieve these goals the study has gone to answer such questions as “how the traditional diplomacy has evolved into the public diplomacy?”, “how Turkish public diplomacy has attained conceptual and theoretical development?”, “what is the visible effect of the Turkish public diplomacy in Balkans?” and “what Turkey needs to do towards diverse actors in Balkans in order to be an effective playmaker?” This investigation has found that a number of public diplomacy institutions had been generated in Turkey under the light of modern public diplomacy mentality in post 2000s, but these institutions have important structural problems. Since the frameworks of these institutions have not well been defined they are not effective enough in their activities in addition to the coordination problems that they have. In order for the Turkish public diplomacy to take more active position in Balkans, it seems necessary to change its policies and structure on the basis of “intelligent power” and “holistic policy”.

Keywords: Diplomacy, Public Diplomacy, Modern Public Diplomacy, The Balkans, Turkish Public Diplomacy, Intelligent Power, Holistic Policy.

 

Tarih: 2018.

Pdf: Erdem EREN Yüksek Lisans Tezi Balkanlarda Türk Kamu Diplomasisi ve Faaliyet Alanları

Sivil Toplumun Dış Politika İnşasındaki Rolü: Türk Kamu Diplomasisi Örneği

SİVİL TOPLUMUN DIŞ POLİTİKA İNŞASINDAKİ ROLÜ:
TÜRK KAMU DİPLOMASİSİ ÖRNEĞİ

The Role of the Civil Society in Building Foreign Policy:
The Example of Turkish Public Diplomacy

Erdem EREN

Özet

Uluslararası ilişkilerde küreselleşmenin etkisiyle devletler ve toplumlar arasındaki ilişkiler değişime uğramış, dış politikada geleneksel diplomasinin yanında yeni bir mekanizma olarak kamu diplomasisi ortaya çıkmıştır. Devletlerin başka devlet ve toplumlara yönelik yaptığı bu faaliyetlerde sivil toplum kuruluşları, baskı grupları, ekonomi ve medya kuruluşları ana aktörler olarak görev almaya başlamışlardır. Türkiye’de özellikle AK Parti hükumetleri döneminde dış politikada kamu diplomasisine ağırlık vermiş ve birçok kamu diplomasisi kuruluşu oluşturulmuştur. İnsani yardımlar, dış ekonomik ilişkiler, mimari ve kültürel faaliyetler, eğitim ve araştırma çalışmaları Türk kamu diplomasisinin ana çalışma sahaları durumundadır. Başta Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi coğrafyalarda etkin olan resmi Türk kamu diplomasisi kuruluşlarının yanında son yıllarda hükumet dışı organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları da kamu diplomasisinin sivil ayağında ve dış politikanın inşa ile uygulamasında önemli bir rol oynamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Sivil Toplum, Dış Politika, Türk Dış Politikası

 

Abstract

The relationship between states and societies has changed with the impact of globalization in international relations and public diplomacy has emerged as a new mechanism besides traditional diplomacy in foreign policy. Non-governmental organizations, pressure groups, economies and media organizations have started to act as main actors in the activities of the states towards other states and societies. During the AK Party governments in Turkey, especially in the foreign policy of public diplomacy has given weight and many public diplomacy organizations have been established. Humanitarian aid, foreign economic relations, architectural and cultural activities, education and research activities are the main works of Turkish public diplomacy. In recent years, nongovernmental organizations and civil society organizations have played an important role in the civilian stance of public diplomacy and in the construction and implementation of foreign policy, as well as official Turkish public diplomacy organizations active in geographical areas such as the Balkans, Middle East, Central Asia and North Africa.

Key Words: Public Diplomacy, Civil Society, Foreign Policy, Turkish Foreign Policy

 

Erişim: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/326422

Yayın Tarihi: Temmuz 2017

Pdf: Erdem Eren – Sivil Toplumun Dış Politika İnşasındaki Rolü Türk Kamu Diplomasisi Örneği