Yazılar

Medya Diplomasisi Aktörü Olarak TRT ve Balkanlardaki Örnek Faaliyetleri – TRT Akademi Dergisi

Medya Diplomasisi Aktörü Olarak TRT ve
Balkanlardaki Örnek Faaliyetleri

TRT as Media Diplomacy Actor and
Its Sample Activities in The Balkans

Öz
Geleneksel medya ile dijital medyanın gelişmesi küresel iletişimi de her geçen gün arttırmış;
medya, devletler ve toplumlar arasında etkili bir aktör hâline gelmiştir. Nitekim medya
aracılığıyla hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek, etkilemek, yönlendirmek,
propaganda faaliyetleri yürütmek, manipülasyon yapmak diplomaside uygulanan metotlar
olmuştur. Kamu diplomasisi kapsamında medya diplomasisi de giderek gelişmiş, Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumu (TRT) da Türkiye’nin küresel bir medya diplomasisi aktörü olarak rolünü
genişletmiştir. Bugün TRT alt yayın organlarıyla birçok coğrafya ve topluma yönelik farklı
dillerde uluslararası yayınlar yapmakta olup Balkanlar’a yönelik de bölge dillerinde yayınlar ve
organizasyonlar gerçekleştirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Medya Diplomasisi, Kamu Diplomasisi, Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumu, TRT, Balkanlar

 

Abstract
The development of traditional media and digital media has also increased global communication, and the media has become an effective actor among states and societies. As a matter of
fact, informing, influencing, directing, conducting propaganda activities, manipulating for both
national and international public through media are the methods which are implemented in
diplomacy. In scope of public diplomacy, media diplomacy has gradually developed; Turkish
Radio and Television Association (TRT) expanded its role as global media diplomacy actor of
Turkey. Today, TRT broadcasts internationally in different languages for many geography and
society with its sub-broadcasting organs and broadcasts and realizes organizations in the regional languages for The Balkans.
Keywords: Media Diplomacy, Public Diplomacy, Turkish Radio And Television Association, TRT,
The Balkans

 

Erişim: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/638706

Yayın Tarihi: Ocak 2019

Pdf: Medya Diplomasisi Akt__r__ Olarak TRT ve Balkanlardaki __rnek Faaliyetleri[#485165]-638706