Yazılar

Sivil Toplumun Dış Politika İnşasındaki Rolü: Türk Kamu Diplomasisi Örneği

SİVİL TOPLUMUN DIŞ POLİTİKA İNŞASINDAKİ ROLÜ:
TÜRK KAMU DİPLOMASİSİ ÖRNEĞİ

The Role of the Civil Society in Building Foreign Policy:
The Example of Turkish Public Diplomacy

Erdem EREN

Özet

Uluslararası ilişkilerde küreselleşmenin etkisiyle devletler ve toplumlar arasındaki ilişkiler değişime uğramış, dış politikada geleneksel diplomasinin yanında yeni bir mekanizma olarak kamu diplomasisi ortaya çıkmıştır. Devletlerin başka devlet ve toplumlara yönelik yaptığı bu faaliyetlerde sivil toplum kuruluşları, baskı grupları, ekonomi ve medya kuruluşları ana aktörler olarak görev almaya başlamışlardır. Türkiye’de özellikle AK Parti hükumetleri döneminde dış politikada kamu diplomasisine ağırlık vermiş ve birçok kamu diplomasisi kuruluşu oluşturulmuştur. İnsani yardımlar, dış ekonomik ilişkiler, mimari ve kültürel faaliyetler, eğitim ve araştırma çalışmaları Türk kamu diplomasisinin ana çalışma sahaları durumundadır. Başta Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi coğrafyalarda etkin olan resmi Türk kamu diplomasisi kuruluşlarının yanında son yıllarda hükumet dışı organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları da kamu diplomasisinin sivil ayağında ve dış politikanın inşa ile uygulamasında önemli bir rol oynamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Sivil Toplum, Dış Politika, Türk Dış Politikası

 

Abstract

The relationship between states and societies has changed with the impact of globalization in international relations and public diplomacy has emerged as a new mechanism besides traditional diplomacy in foreign policy. Non-governmental organizations, pressure groups, economies and media organizations have started to act as main actors in the activities of the states towards other states and societies. During the AK Party governments in Turkey, especially in the foreign policy of public diplomacy has given weight and many public diplomacy organizations have been established. Humanitarian aid, foreign economic relations, architectural and cultural activities, education and research activities are the main works of Turkish public diplomacy. In recent years, nongovernmental organizations and civil society organizations have played an important role in the civilian stance of public diplomacy and in the construction and implementation of foreign policy, as well as official Turkish public diplomacy organizations active in geographical areas such as the Balkans, Middle East, Central Asia and North Africa.

Key Words: Public Diplomacy, Civil Society, Foreign Policy, Turkish Foreign Policy

 

Erişim: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/326422

Yayın Tarihi: Temmuz 2017

Pdf: Erdem Eren – Sivil Toplumun Dış Politika İnşasındaki Rolü Türk Kamu Diplomasisi Örneği

Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türk Dış Politikasında Gelecek Perspektifi

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GELECEK PERSPEKTİFİ

Erdem EREN

ÖZ

Soğuk savaşın bitimini takiben SSCB’nin dağılması sonucunda Türkistan, Orta Asya ve Güney Kafkasya’da birçok yeni devlet bağımsızlığını kazandığı gibi çok kutuplu küresel sistemde sona ermiş, ABD’nin küresel güç olduğu yeni bir düzen başlamıştır. Ancak bu durum birçok bölgede istikrarsızlığa sebep olmuş, ilk olarak başını Rusya Federasyonu’nun çektiği Bağımsız Devletler Topluluğu kurulmuş daha sonra ise Çin’in de büyüyen bir dev olarak ortaya çıkmasıyla ABD’nin tek kutuplu düzenine karşı olarak Şanghay İşbirliği Örgütü kurulmuştur. Türkiye dış politikasında örgütü, yıllardır üyeliği için ayak diretilen AB’ye alternatif olarak görmekte olup ilk olarak 2007 yılında üyelik başvurusu yapmıştır. Ancak Türkiye’nin üyelik sürecinin olumlu ve olumsuz yönleriyle çok boyutlu olarak analiz edilmesi gerektiği gibi üyeliğinin, Türkiye’nin Rusya ve Çin ile karşılıklı güven ve faydaya dayalı uzun vadeli bir ilişkiyi de inşa etmesiyle mümkün olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, Şanghay İşbirliği Örgütü, Türkiye, Rusya, Çin, BM, NATO, AB, Çok Kutupluluk, Bölgesel Bütünleşme.

Abstract

Following the end of the Cold War, as a result of the disintegration of the USSR, many new state has gained their independence in Turkistan, Central Asia and the South Caucasus and multipolar global system has ended and following that the new order emerged building US as a global power. However, this led to instability in many regions. Firstly, with the emergence of the Independent States Community headed by the Russian Federation, and then a growing giant of China the Shanghai Cooperation Organization was established against the unilateral order of the United States.In Turkey’s foreign policy, the organization has been seen as an alternative to the EU, which has been on the verge of membership for many years, and made its first application for membership in 2007. However, Turkey needs to be analyzed multidimensionally with positive and negative aspects of membership process; It seems that Turkey can build a long-term relationship with Russia and China based on mutual trust and benefit.

Key Words: Turkish Foreign Policy, Shanghai Cooperation Organization, Turkey, Russia, China, UN, NATO, EU, Multipolarity, Regional Integration.

 

Erişim: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/318238

Yayın Tarihi: Mayıs 2017

Pdf:Erdem EREN – Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türk Dış Politikasında Gelecek Perspektifi